Velkommen til Garderåsen FAU 2016/2017

FAU består av engasjerte foreldre, som ønsker at skolehverdagen til  barna skal være god og trygg.

De store sakene vi engasjerer oss i for tiden er skoleutbyggingen i kommunen. Ikke bare Garderåsen har mangel på plass, men flere av barneskolene i Fet. Vi følger med på hva kommunen tenker i forhold til dette og tar tak i de sakene der vi mener vi har mulighet å påvirke.

FAU Garderåsen Skole har i forbindelse med vekst i kommunen sendt en høringsuttalelse til kommunen der vi uttrykker bekymring for plass til skoleelevene som hører til Garderåsen skolekrets fom høsten 2017 :

Uttalelse fra FAU Garderåsen skole vedrørende midlertidig paviljong og behov for økt romkapasitet fra og med skoleåret 2017/2018. 

Vi viser til Formannskapets møte 28.november samt fremlagte budsjett 2017 med tilhørende handlingsplan 2017-2020. I budsjett og handlingsplan er skole- og barnehagesituasjonen i kommunen diskutert og blant annet også fremtidig kapasitetsbehov ved Garderåsen skole (jf. s. 50-51 i dokumentet).

FAU Garderåsen er svært bekymret for manglende romkapasitet ved skolen for skoleåret 2017/2018. Det er meldt om vekst i elevtallet, og rektor ved skolen har signalisert at skolen trenger minimum 1-2 ekstra klasserom neste skoleår for å dekke opp for den økte elevmassen.

Kommunen må sikre skolen nok kapasitet på kort og lang sikt i takt med stigende elevtall.

Paviljongen som Garderåsen barnehage benytter ble opprinnelig disponert av skolen. Den ble lånt ut til barnehagen med løfte om at dette skulle være en midlertidig løsning. Skolen trenger nå å få disse klasserommene tilbake, og vi forventer at kommunen forholder seg til avtaler som er inngått med skolen og rektor. Vi ser at det fremover blir to klasser pr trinn på Garderåsen skole, noe skolen ikke har nok klasserom til å dekke. Per i dag er klasseromskapasiteten på skolen fyllt opp. Det er en klasse som går ut, og det kommer inn to nye klasser ved skolestart høsten 2017. Konsekvensen av at skolen ikke får tilbake paviljongen blir at skolebarna må busses til en annen skole. FAU på Garderåsen skole kan ikke sitte å se på at det er ledig barnehagekapasitet i kommunen, samtidig som Gardeåsen barnehage bruker plassen som tilhører skolen. Dersom kommunen velger virksomhetsoverdragelse og flytting av avdelinger i Garderåsen barnehage, forutsetter vi at kommunen gjør sitt ytterste for å legge forholdene til rette for å ta vare på barnehagebarna og de ansatte i Garderåsen barnehage.

Paviljongen er ikke laget for permanent bruk og kan uansett ikke fungere som en varig løsning for skolen. Vi forventer at kommunen planlegger og iverksetter tiltak for å sikre Garderåsen skole kapasitet på lengre sikt gjennom en ytterligere utbygging av skolen.

Vi har merket oss at kommunen har vedtatt en utbygging av Garderåsen uten helt å ta hensyn til det økende antallet barn og unge og derfor lider under "voksesmerter". Vi ser at kommunen og SSBs prognoser ikke viser økning i antall barnehagebarn de nærmeste 2-3 årene. Vi som bor på Garderåsen ser imidlertid en gradvis utskifting av eldre i de etablerte boområdene. Det innebærer at en vekst i antall barnehagebarn kan komme raskere enn kommunens estimater tilsier.

Med vennlig hilsen

FAU ved Garderåsen skole

Marianne Bjørkamo

-Leder

------------------------------------------------------------

Den andre saken som engasjerer oss stort nå om dagen er, at alle lekeapparatene på Garderåsen skole er tatt ned på grunn at de er for gamle. Kommunen har ikke penger til å erstatte disse.  Skolen har igjen penger på sitt budsjett,  vi fikk på FAU møtet i november vite at de har avsatt midler og bestilt noen utlelekeapparater. Det setter vi stor pris på, men det er allikevel ikke nok lekeappatater som dekker behovet for alle klassetrinn. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe,  som sender søknader om midler og finner andre muligheter for å få støtte.

Vi er veldig takknemelige for alle bidrag vi kan få inn til denne saken.

Har du en bedrift, eller er en privatperson som ønsker å bidra med midler og trenger mere informasjon, kan du kontakte leder eller nestleder i styret.   Vi har opprettet en Vipps konto , der alle midler merket lekeapparater går til dette formålet. 

Vår Vipps konto heter Garderåsen FAU eller bruk vipps konto #22971

 

 

 

Med vennlig hilsen

Garderåsen skole FAU