Gründercamp 2015 – Årets bidragGründercamp er utviklet for elever i ungdomsskolen. Gründercamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Gründercampens ulike faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser.

Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning.

Fase 3: Innlevering av skriftlig løsningsforslag og muntlig presentasjon for jury.

Her er bidragene til årets Grundercamp:

26 mars 18.00 – 18.45 Klargjøring til finale i amfiet

19.00 – 21.00 FINALE  STARTER.   8 finalelag får løpende beskjed om at de har kommet til finale og fremfører sine oppdragsløsninger for de andre elevene og foresatte.

(evt. 1 BVS elev og rektor i jury)

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Tidsbruk: En Gründercamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Gründercamp stimulerer til:

 • økt kreativitet
 • bedre evne til samarbeid
 • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
 • styrket mot til å lære gjennom å prøve å feile
 • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

OPPDRAGET

Bakgrunn:

Det er Akershus fylkeskommune som har tatt initiativ til å utrede det store utviklingspotensialet som ligger i området.

Akershus fylkeskommune ba i 2011 om at utviklingspotensialet i denne meget rike og særegne historien i skjæringspunktet mellom natur og kultur ble utredet. Det ble nedsatt prosjektgruppe og styringsgruppe der Akershusmuseet, Fetsund Lenser, Akershus fylkeskommune samt kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen er med.

Arbeidet har resultert i en omfattende forstudie som er ambisiøs og tegner et bredt bilde av mulighetene og kommer med konkrete forslag. Det viktigste er opprettelsen av et nasjonalt våtmarkssenter som skal samspille med Nordre Øyeren naturreservat og utvikle de store mulighetene for naturopplevelse og friluftsliv i området.

Oppdrag:

Gruppa skal lage et forslag til opprettelse av et nasjonalt våtmarkssenter som skal samspille med Nordre Øyeren naturreservat og utvikle de store mulighetene for naturopplevelse og friluftsliv i området. Senteret skal også romme det  nasjonale fløtingsmuseet som skal samspille med kulturminner i de fire samarbeidende kommunene som forteller om fløting og sagbruksvirksomhet. Undervisning og forskning står sentralt, og det synliggjøres hvordan området har kraft til å bli en viktig ressurs for et økt reiseliv på Romerike.

Viktig å merke seg at tomt 1 (den gamle renseanleggtomten ved Fedrelandet) har blitt den aktuelle tomten for videre prosjektering.

 • Oppdraget løses digitalt ved grafisk design
 • Hvordan bør dette bygget utformes?
 • Hva er nyskapende og innovativt ved forslaget?
 • Hvordan har gruppa ivaretatt målgruppene sine behov:
  • Forskning
  • Studenter
  • Skoleelever
  • Besøkende
 • Hvordan har gruppa tenkt miljø – økologi i utbyggingen opp i mot hvilke verdier det er naturlig at et våtmarksenter vil representere.

Vurderingskriterier:

 1. I hvilken grad er løsningen nyskapende?
 2. I hvilken grad tydeliggjør presentasjonen løsningen?
 3. I hvilken grad er det en «rød tråd» i gruppens besvarelse(innsikt og løsning)?
 4. I hvilken grad er forslaget til utbygging realistisk å gjennomføre?
 5. I hvilken grad klarer gruppa å selge løsningen til juryen?

Vedlegg:

Vi ber gruppa om å sette seg inn i vedleggene som gir en utdyping for «Bakgrunn» og «Oppdrag».

Vedlegg finner man på It`s learning som «Vedlegg Grundercamp 2015».

Forankring og mål, «Det allmenndannede menneske»:

«Opplæringen skal formidle og forene teknisk kyndighet med menneskelig innsikt, utvikle en arbeidsstyrke som er høyt kvalifisert og endringsdyktig, og forene internasjonal orientering med nasjonal egenart.»

Forfatter: Roger Wangberg

Utvikler bak Fetskolene.net

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat