FAU Østersund – septemberReferat FAU møte 18/09-13

Tilstede: Kari Odlien (10b), Ragnhild Ottestad (10a), Kine Tollefsrud (8c), Inger-Lise Gundersen (9b), Stine Jessli Slorafoss (8b), Anne Vikerhaug (10d), Richard Knobel (9e), Tone Britt Tunheim (vara 8e), Rita Lie (8a), Jens Helge Holter-Hovind (8d), Hilde Ekeberg (10c), Britt-Sølvi Kristiansen (9c), Britt-Eva Fløisbon (rektor)

 Sak 01/13 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

 Sak 02/13 Konstituering av nytt styre 2013-2014

Leder:               Kari Odlien, 10b

Nestleder:       Rita Lie, 8a

Kasserer:         Stine Jessli Slorafoss, 8b

Referent:         Hilde Ekeberg, 10c

Sak 03/13 Valg av representanter for SU og KFU

SU:  Jens Helge Holter-Hovind 8d og Kari Odlien 10b

KFU: Stine Jessli Slorafoss 8b og Rita Lie 8a

Sak 04/13 Møteplan

Møter avholdes 2. onsdag i hver måned fra kl 1900-2100 med følgende oppsatte datoer:

09/10-2013 08/01-2014 09/04-2014
13/11-2013 12/02-2014 07/05-2014
11/12-2013 12/03-2014 11/06-2014

Sak 05/13 Aktuelle saker v/rektor.

 • Vedr. 8-trinn (133 stk), har fått veldig bra tilbakemeldinger fra lærere. Oppstarten har gått bra, med bli-kjent arrangementer, turer og overnattinger. Også arrangementer i midttimene samt at You-me er aktive i forhold til 8-trinn.
 • 9. og 10-trinn er også godt i gang, og skolen er fornøyd med at elevene rydder mer opp etter seg enn i fjor. Det er snakket ekstra med 10-trinn i forhold til at de nå er eldst på skolen.+
 • Det er 408 elever totalt, og det jobbes med noen enkelttilfeller av elever som sier de ikke har det greit på skolen. Skolen er avhengig av tilbakemeldinger når elever ikke har det bra, og håper det ikke er flere enn de det allerede jobbes med.
 • I forhold til de ansatte så er alle utdannet, og staben består av 13 menn og 25 kvinner.
 • I oppstarten var det fokus på Gnist. Skolen er i gang og har jobbet med ståstedsanalyser for å se hva skolen kan bli bedre på (klasseledelse og ferdighet innenfor lesing). Det er stor forskjell på leseferdighetene mellom jenter og gutter, i favør jentene. Skolen ønsker å gjøre gutta mer motiverte, og jobber med dette i forhold til veiledning. Det er også en del å hente på å skape ro i klassen.
 • Skolen har avholdt 2 planleggingsdager på Ransvangen. Dag 1 var det 2 representanter tilstede fra BUP i forhold til kommunikasjon mot elevene, og dag 2 var fylkesmannen tilstede. Dette ble sett på som en positiv oppstart for lærerne.
 • Skolen er obs på fravær og elever med stort fravær følges tett opp. For 6 år siden var ca 20% i 9-trinn i IKO, nå er det ca 8%, og nå følges elevene opp fra 8-trinn.
 • Det advares mot ny app (ask.fm) spesielt i forhold til jenter som føler seg utsatt for sladder og rykter. Denne appen gir anledning for anonymitet og er derfor ekstra «skummel».
 • Eleverådet er aktive i forhold til juleballet når det gjelder å forsøke å holde fokus på låning av klær, gjenbruk og kjøp av brukt. Har vært en tendens siste år med flere skift og dyr transport. Skoleball i år er 29/11.
 • Skolen anbefaler FAU å engasjere klassekontaktene med å starte sosialt samvær med elever/foreldre fra 8-trinn for å skape godt samhold i klassen. Dette minsker mobbing og bedrer læringsmiljøet.
 • You-me leder er veldig opptatt av antidoping og en sunn livsstil og den 28/10 er det aksjonsdag med foredrag, «ærlig talt» med fokus på ærlighet og fair play for elver og foreldre (varighet 2,5 timer).
 • Gutta som jobber i barnehagene har levert politiattester i år, og tiltaket er fortsatt en suksess blandt barnehagebarna.
 • Det er ikke registrert noen negativ utvikling når det gjelder ungdomsmiljøet etter skoletid i kommunen, men resultat legges frem på senere foreldremøte.
 • Det er kjent at ungdommen i Fet, og da spesielt jentene, begynner å drikke mer og tidligere enn landsgjennomsnittet, og en av årsakene antas å være at det er lite fritidsaktiviteter etter skoletid utenom idrett.
 • Skolen har fokus på språkbruk. Det har kommet tilbud fra kulturell skolesekk om forestilling kalt «fuck off», men skolen er i mot tittel og har gitt beskjed om dette.
 • Vedr. Nasjonale prøver så er det forldre som kan be om fritak, rektor fritar ingen. Skolen ligger ca på landsgjennomsnittet. Det er mulighet for veiledning i forhold til opplesning av matteoppgaver ved lesevansker. Det samme gjelder til eksamen.

Sak 06/13 Hva jobber vi med i år? Arbeidsplan.

natteravnNatteravn: Fau representanter sender mail til lærer, med brev fra FAU-leder, som videresender til alle foreldre for å verve natteravner. Liste med navn og kontaktopplysninger sendes fau-representant. I første omgang er det snakk om å gå på «belastede» dager som natt til 1.mai, 16. mai, juleball og event på Hvaltjern i russetiden. Behovet for når diskuteres videre.

Erfaringen tilsier at FAU står ansvarlig for verving av natteravner i den enkelte klasse, og lister tas med på neste Fau møte. Kari inviterer politiet på neste fau møte for å informere om status i kommunen.

Kari ønsker et møte med rådgiver/karriereveileder, Leif Johansen for å snakke om veien etter VGS. Flertallet i fau mener at han informerte så bra under foreldremøtet at det ikke er nødvendig meg eget møte med han.

Når det gjelder kosthold, så er det mange elever som benytter seg av Glomma Pizza og Sundet. Er det noe som kan gjøres for å gjøre det attraktivt å ta med matpakke? Kan vi legge opp til infomøte for elevene med ernæringsfysiolog? Vi må prøve å engasjere foreldre og kontaktlærere i forhold til matpakke. Kantina serverer bra mat, men ikke alltid nok, pr. I dag.

Kari er i 17. mai komiteen, og vi hadde avstemning om hvilket alternativ vi ønsket for feiring i 2014. FAU stemte for alternativ C.

Referent: Hilde Ekeberg

Neste møte

Fau-møte 09.10.13.
Merk dere tiden, møte start kl. 19.00. og varer til ca. 21.00.
Møtested: Lærerværelset Østersund U.Skole.

Agenda:

 • 08/13 Godkjenning av innkalling.
 • 09/13 Gjennomgang av ref fra møtet 11.09, godkjenning.
 • 10/13 Nattravn. Det kommer muligens en fra Fet/Rælingen Lensmannskontor , de var litt usikker i fht at det var noe kurs.
 • 11/13 Aktuelle saker ved Rektor
 • 12/13 Event.

Forfatter: FAU Østersund

Del denne artikkelen på
468 ad
Start chat
1
Close chat
Hei! Takk for at du besøker oss! Trykk på knappen under for å starte en chat.

Start chat